KSZTAŁTOWANIE OPINII

Dla urabiania opinii elit Richelieu stworzył Akademię Francuską, po­wołując do niej najwybitniejszych literatów i pisarzy epokiKościół katolicki, by przeciwdziałać wpływom luteranizmu rozwinął własny aparat ewangelizacji, którego pierwszym instrumentem była Congregatio de Propaganda Fide, watykańska Kongregacja Propagandy Wiary. Miała ona nie tylko kolegium kształcące misjonarzy, ale także sekcję wydawniczo-drukarską przygotowującą materiały propagando­we i ewangelizacyjne w różnych językach i na różnym poziomie.Kształtowanie opinii tak przez władców, jak i opozycjonistów wyma­gało korzystania z regularnych środków docierania z korzystnymi dla siebie informacjami i komentarzami do coraz szerszych mas. W sukurs przyszedł im nowy społeczny wynalazek – prasa periodyczna.Istotną modyfikacją wydawnictw drukowych było wprowadzenie no­wej ich formy – periodyków, czyli prasy. Ponad dwieście lat po wyna­lezieniu druku ukazała się gazeta, wedle encyklopedycznej definicji druk periodyczny ukazujący się co najmniej 2-3 razy w tygodniu, o  uniwersalnej i różnorodnej treści. Jej prekursorem był raczej list kupiecki, a nie książka. Gazeta umożliwiła rozszerzenie sfery pu­blicznej, odwołując się do form komunikowania wynalezionych dużo wcześniej do celów dyplomatycznych i handlowych.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply