MECHANICZNE PISANIE

Argument ten wysunął w 1844 roku Karol Marks, dowodząc: „Jeśli cenzura miała­by być praworządna, musiałaby sama się znieść”Toteż prawnicy Zachodu odrzucili zasadę cenzurowania, choć dopuszczają odpowiedzialność prawną i sądową kontrolę prasy na podstawie kodeksu karnego i kodeksu cywilnego, zapewniając w ten sposób zgodność liberalnej filozofii z demokratycznym syste­mem politycznym i legalizmem prawnym. Nastała era wolności po­litycznej mediów. Współcześnie raczej nie władza molestuje prasę, lecz prasa – władzę.Wynalazek pisma zwiększył wysiłek fizyczny i czas poświęcany na utrwalanie myślenia – zapisanie myśli trwa dłużej niż jej wypowie­dzenie. Od dawna biedzono się, jak zmniejszyć wysiłek pisania i je przyspieszyć. Użyteczne okazało się gęsie pióro, które zastąpiło rylec. Jeszcze lepsza była obsadka ze stalówką. Kolejne ulepszenie, wiecz­ne pióro, wynaleziono bardzo późno, dopiero w XX wieku, jako me­dium mobilne. Podobnie jak dzisiaj powszechnie stosowany długopis i pisak (cienkopis), pozwalało ręcznie pisać w różnych warunkach, nie tylko na biurku czy stole, ale także na stoliku w kawiarni, w warsztacie, itp. Ciekawe, że zanim wynaleziono te media pisarskie, skonstruowano urządzenie do szybkiego i wyraźnego pisania – sta­cjonarną maszynę do pisania!

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply