NOWOCZESNA GAZETA

Nowoczesna gazeta komercyjna podporządkowywała kształt edytor­ski nowej formie organizacji, redakcji prasowej, zalążku sfery medialnej. Jej rozwój może być uznany za ważny punkt zwrotny w historii ludzko­ści – oferowała usługę informacyjną anonimowym odbiorcom, przesta­jąc być instrumentem propagandy w rękach władzy. W tym sensie gaze­ta była innowacją kulturową – wynalazkiem nowej formy literackiej, społecznej i kulturowej, nawet jeśli początkowo nie tak ją postrzegano. Jej odmienność, w porównaniu z innymi formami piśmienniczymi, np. książką, kryła się w indywidualizmie, orientacji na ukazywanie rzeczy­wistości, świeckim charakterze oraz zaspokajaniu potrzeb nowych warstw społecznych: miejskich przedsiębiorców i inteligencji. Nowość polegała nie tylko na technologii szybkiego druku czy sposobie regular­nego kolportażu (prenumerata), lecz głównie na dostosowaniu do nowych potrzeb społecznych w bardziej liberalnym klimacie politycz­nym. Historia gazet może być ujmowana w kategoriach postępu ekono­micznego i technologicznego oraz rosnącego stopnia swobody prasy. Władza kontrolowała dawniej prasę przez instytucję cenzury, natomiast gdy prasa stała się towarem, kontrolę sprawuje rynek. Po­czątkowo rządy stosowały głównie specjalne podatki wydawnicze, współczesna gazeta jako przedsiębiorstwo handlowe jest bardziej podatna na różne formy nacisku grup interesu oraz pośrednią kon­trolę ogłoszeniodawców.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply