PODSTAWA POWSTANIA PISMA

Podstawą do powstania pisma był obraz. W toku dziejów umiejęt­ność tworzenia obrazów rozwinęła się w dwóch kierunkach: jako sztuka graficzna, w której są one w jakiejś mierze powiązane z obra­zami świata rzeczywistego oraz jako pismo, w którym znaki, czyli symbole graficzne, są jedynie reprezentantami znaków dźwiękowych.Etapy rozwoju pisma można scharakteryzować na podstawie stosowa­nych symboli. Gdy jeden symbol oznacza tylko jedno pojęcie (słowo), wówczas pismo musi mieć tyle znaków, ile jest pojęć, czyli bardzo du­żo. Samo pismo pojawiło się w czasach, gdy społeczności na różnych kontynentach żyły izolowane od siebie z powodu braku dróg i środków morskiego transportu. Tłumaczy to, dlaczego nawet dzisiaj istnieją róż­ne systemy pisma. Potrzeba zapisu mowy była tak wielka, że pismo pojawiło się i doskonaliło w Chinach, na Bliskim Wschodzie, w Amery­ce Środkowej.Znaki pism ideograficznych, na przykład staroegipskiego, były w swej formie podobne do obiektów, które wyrażały bądź sugerowały. Ponieważ miały one przede wszystkim znaczenie religijne, nazywano je hieroglifami (z greckiego -„święte litery”). Hieroglify to symbole oznaczające słowa, dźwięki i litery. Dzięki swej pięknej formie graficz­nej doskonale nadawały się do ozdabiania budowli sakralnych. W od­różnieniu od pisma czysto obrazkowego, ideogramy wyrażały swój sens tworząc układ znaków. Sumerowie z Mezopotamii już ponad 5 tysięcy lat temu posługiwa­li się pismem piktograficznym. Pięćset lat później ludy tego regionu przekształciły je w tak zwane pismo klinowe.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply