POTENCJALNA SIŁA DRUKU

Potencjalna siła druku skierowanego przeciw władzy stała się oczy­wista wkrótce po jego wynalezieniu w połowie XV wieku. Kościół ka­tolicki słusznie dostrzegł w broszurach, które przygotowały drukarnie Wittenbergi, jeden z decydujących czynników przekształcenia buntu Lutra w rewolucję religijną. Sobór Trydencki rozpoczęty w 1545 ro­ku, po 18 latach deliberacji postanowił, iż należy stworzyć skutecz­niejszą propagandę katolicyzmu, czego wyrazem była dynamiczna kultura baroku oraz środki walki z reformacją, a głównym orężem za­kon jezuitów. Zlecono również standaryzację pism liturgicznych, a to wymagało powielania tekstów. Sobór nakazał wykonanie 40 tysięcy mszałów i brewiarzy, co z kolei ożywiło krytyczne studia nad Pismem świętym oraz zgłębianiem pisma aramejskiego, a nawet dzieł kla­sycznych. Był to silny bodziec do rozwoju drukarstwa kościelnego. Czwarte polecenie Soboru dotyczyło cenzury druków heretyckich. Za jedną z pierwszych publikacji zakazanych uznano dzieło niegdyś zamówione przez Watykan. Jeżeli termin świąt Bożego Narodzenia jest stały to data świąt Wielkiej Nocy uwarunkowana jest układem Słońca i Księżyca (pierwsza niedziela po wiosennej pełni Księżyca). Ponieważ z jej ustaleniem były kłopoty, zlecono astronomowi Mikoła­jowi Kopernikowi rozwikłanie problemu. Kopernik wykonał zadanie z naddatkiem, wprowadzając zamiast tradycyjnego systemu Ptoleme­usza sytuującego w środku wszechświata Ziemię, system własny, w którym Ziemia stała się planetą Słońca. To było zbyt wiele dla kon­serwatywnej Kurii Rzymskiej, więc dzieło Kopernika zostało potępio­ne w 1523 roku.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply