PROPAGANDA I INFORMACJA DLA MAS

Druk zrodził nowe formy komunikowania pisa­nego – broszury, pamflety, ulotki. I choć miały one pierwo­wzory rękopiśmienne, to nowatorska była ich forma graficzna – łą­czyły słowo z obrazem-drzeworytem, a także treść – dotyczyły nie spraw wiecznych, lecz doczesnych, bieżących: politycznych, gospo­darczych i obyczajowych.Rewolucja francuska to nie tylko wzburzenie społeczne mas Pary­ża, ale także ruch intelektualny wyrażany w Encyklopedii Diderota, gazetkach publikowanych przez rewolucjonistów, a nade wszystko agitacja za pomocą ulotek i drukowanych pamfletów. Rewolucjoniści bezpośrednio odwoływali się do opinii paryskiej ulicy. Podobnie w Ameryce broszura Toma Paine’a Zdrowy rozsądek skutecznie pod­sycała nastroje rewolucyjne.Od tego czasu słowo drukowane – powielane w warsztatach na prasach, przewożone od miasta do miasta, nabrało znaczenia po­litycznego dynamitu. Jego przygotowaniem zajęły się sztaby organi­zacji nowego typu – instytucje propagandowe.Propaganda jest zorganizowanym sposobem upowszechniania pew­nych idei i ich zespołów (ideologii), tak by je zakorzenić w świadomo­ści jednostek i całych społeczności. Oddziałuje przeto głównie na strukturę myśleniaHistoria propagandy sięga czasów wielkich imperiów starożytno­ści. Cywilizacje w dorzeczu Eufratu i Tygrysu, a także Egiptu czasów faraonów znakomicie opanowały sztukę demonstrowania potęgi wła­dzy.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply