RÓŻNICE CYWILIZACYJNE I ETYCZNE

Oczy­wiście różnice cywilizacyjne i etyczne decydują o rozróżnieniu pro­stych wypowiedzi (np. zwrotów: idź, stój, na lewo, na prawo, a zwłaszcza słowa nieprzyzwoite lub wulgarne) od zwrotów poetyc­kich, jak chociażby początek homerowskiej Odysei: „Męża głoś Muzo, wielce obrotnego”, czy Mickiewiczowskiego poematu: „Litwo, Ojczy­zno moja”. Jednak zarówno najprostsze, jak i najbardziej skompliko­wane frazy opierają się na specyficznej ludzkiej zdolności i umiejęt­ności: języku, mowie. To one są podstawą komunikowania interper­sonalnego, bezpośredniego i osobowego. Ten sposób komunikowania był i jest fundamentalną formą porozumiewania się ludzi, której media w różnoraki sposób służą, wzbogacają, a wyjątkowo zastępują.Uniwersalny słownik języka polskiego podaje, że termin „komunika­cja” oznacza „porozumiewanie się, przekazywanie myśli, udzielanie wiadomości. W języku naukowym termin komunikowanie (lub komunikacja) to kalka językowa z angielskiego communication. Ma on różnorodne znaczenia, jest synonimem łączności. A więc powiada się, że komunikowanie to transmisja: „komunikowanie to przekazy­wanie informacji”. Ale także rozumie się je jako wymianę myśli i po­rozumienie: „komunikowanie to wymiana znaczeń między ludźmi; możliwa jest w stopniu, w jakim jednostki mają wspólne postrzeże­nia, pragnienia i postawy”.W języku potocznym „komunikowanie” bywa mylone ze środkami komunikacji, czyli z transportem. Ciąży bowiem na nim wielowieko­wa konieczność pokonania dystansu.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply