SZYBKIE ROZPOWSZECHNIENIE

Druk wynaleziono w Europie w okresie, gdy były już odpowiednie możliwości techniczne, a także powstało społeczne zapotrzebowanie na dostępne, tanie i szybko rozpowszechniane teksty. Drukowano nie tylko księgi religijne i filozoficzne, ale także różnego typu prace po­pularne, jak na przykład reportaż Bernharda von Breydenbacha Podróż do Ziemi Świętej (1486) ilustrowany licznymi drzeworytami. Pierwsze drukowane księgi nazywamy inkunabułami. Jak świadczą zachowane egzemplarze, były to prawdziwe dzieła sztuki przepięknie wykonane i iluminowaneDrukarstwo rozpowszechniło się niezmiernie szybko. Do końca XV wieku drukarnie powstały we wszystkich (z wyjątkiem Rosji) państwach europejskich. Sztuka powielania docierała za pośred­nictwem wędrownych drukarzy niemieckich. W Krakowie już w 1473 roku niejaki Kasper Straube z Bawarii założył warsztat, a do około 1500 roku otwarto w Polsce jeszcze sześć drukarni. Pod koniec tego wieku w całej Europie liczącej wówczas około 100 milionów mieszkańców, z czego 90 procent stanowili analfa­beci, w trzystu największych miastach działało około 1500 warsz­tatów drukarskich. Wydano ponad 40 tysięcy różnych druków. I chociaż przeciętny nakład był jeszcze niewielki, wynosił dwieście egzemplarzy, to zdarzały się również nakłady wielotysięczne. W ciągu zaledwie pięćdziesięciu lat od wynalezienia druku ukaza­ło się tyle tomów, ile przedtem zdołano przepisać przez kilkanaście wieków. Druk nie od razu przyjął się w krajach muzułmańskich. Pismo arabskie jest piękne graficznie, a powielanie Koranu wydawało się muzułmanom rzeczą wręcz bezbożną. Ksiąg świętych więc tam nie drukowano, lecz nadal przepisywano.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply