ULOTNOŚĆ SŁOWA

Ta sentencja wskazuje na ulotność słowa wypowiadanego oraz trwa­łość słowa pisanego. To właśnie medium pisma pozwoliło mowie pokonać czas i przestrzeń. Z kolei malarstwo i fotografia utrwaliły ulotne obrazy, telewizja umożliwiła przesyłanie obrazów na wielkie odległości, telefon i radio transmitują dźwięki; taśmy, płyty i pliki muzyczne MP3 je utrwalają. Udoskonalenia tych wynalazków po­legają na wierniejszym, szybszym i tańszym przekazywaniu pier­wotnych przekazów, czyli dźwięków mowy i muzyki, obrazów, a niekiedy umożliwiają tworzenie nowych komunikatów (film, fo­tografia, holografia).Trudno przecenić znaczenie pośrednich środków komunikowania w rozwoju społeczeństw. Dzięki ich wymyślaniu, doskonaleniu oraz upowszechnianiu międzyludzkie porozumiewanie uwalniało się stop­niowo od ograniczeń czasu i przestrzeni. Każda kultura, aby się roz­wijać, potrzebuje środków utrwalania i przeciwdziałania zawodności pamięci ludzkiej. Potrzebuje zatem mediów. Ich prezentacja jest zarazem opisem coraz większej części ludzkiej kultury.Współczesna treść słowa „medium” jest pochodną jego pierwotnego, średniowiecznego filozoficznego znaczenia, kiedy oznaczało sub­stancję pośredniczącą. Wywodzi się ono z łaciny, medius znaczy środkowy, a zatem medium odnosi się do pewnego środka, przekaź­nika oraz środowiska, w którym występuje dane zjawisko.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply