EKONOMICZNY ASPEKT

„Reklama to wszelka płatna forma nieosobowego przedstawiania i popierania towarów, usług lub idei przez określonego nadawcę” – to definicja Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu. Bardziej ogólnie można powiedzieć, że reklama jest formą wprowadzenia, rozszerzenia, zastąpienia lub utrwalenia znaczeń przypisywanych przez konsumentów symbolom, którymi oznaczono reklamowane produkty lub usługi. Reklama stara się wpłynąć na konwencje języ­kowe, interpretacje szczegółowe, znaczenia kojarzone z tymi symbo­lami. Ma uświadamiać potencjalnym nabywcom istnienie instytucji czy produktu (usługi) i sprawiać, aby ludzie znali, lubili i kupowali dane produkty. Stąd pochodzi znana formuła planowania reklamy AIDA, czyli attention, interest, desire, action – dostrzeżenie, zaintere­sowanie, pragnienie, kupno. Ekonomiczny aspekt reklamy polega nie tylko na zwiększaniu sprzedaży pojedynczego produktu czy danej marki, ale na kształto­waniu powszechnej postawy prokonsumenckiej – gotowości przeznaczania środków finansowych na coraz intensywniejszą kon­sumpcję traktowaną jako formę wyrażania (nabywania) swojej oso­bowości (tożsamości). Istotą reklamy jest handlowa (komercyjna) orientacja, użycie me­dialnych form prezentacji, opłacanie jej nośników (to różni reklamę od public relations). A zatem, choć reklama może być informacyjna lub rozrywkowa, nie to jest jej głównym celem, co najwyżej środ­kiem do celu. Ma zwiększać sprzedaż produktów tych firm, które ją zlecają, czyli ma sterować zachowaniem nabywców reklamowanych dóbr. Posługuje się wyraźnie identyfikowanymi jako reklamy forma­mi komunikowania.

Leave a Reply