KRYPTOREKLAMA

Istnieje wprawdzie także tzw. kryptoreklama, czyli sugerowanie zalet określonego dobra w materiałach o charak­terze dziennikarskim (artykuły), jak również tzw. umiejscowienie produktu. Na przykład w polskim filmie Operacja Samum wyraźnie widoczne są graficzne znaki Warka (piwo) oraz Bols (wódka). Nie­przypadkowo się tam znalazły, podobnie jak telefon Ericsson w ręce Jamesa Bonda.Podstawowym zadaniem reklamy jest stymulacja popytu na towa­ry i usługi, a w szczególności wprowadzanie produktów na rynek za­równo nowych, jak i ulepszonych. Krytycy cywilizacji konsumpcyjnej upatrują w reklamie narzędzie kreowania sztucznych potrzeb, kształ­towania orientacji na „mieć”, zamiast „być”, czyli przedkładanie war­tości materialnych nad duchowe. Może mają rację – reklama jest handlową wersją propagandy, a równocześnie ważnym sektorem gospodarki. Zatrudnia w każ­dym kraju dziesiątki tysięcy specjalistów pracujących w różnego typu agencjach i ośrodkach. Najbardziej znane są agencje rekla­mowe przygotowujące materiały do publicznej prezentacji. Ich działanie wspierają ośrodki badawcze monitorujące media i opinię konsumentów. Na użytek reklamy pracują liczne zespoły twórcze (telewizyjne, filmowe, itd.), dostawcy sprzętu, dekoracji, agenci oraz artyści. Reklama współcześnie pochłania ogromne sumy, w Polsce jest to rocznie kilka miliardów złotych, w Stanach Zjednoczonych 400 miliardów dolarów.

Leave a Reply