MEDIA JAKO NOŚNIK REKLAMY

Prasa zmieniła swoje oblicze, gdy znaczną część jej łamów wypełniły płatne ogłoszenia i reklamy przysparzające dochodów. Wpływ rekla­my na prasę jest wieloraki. Przede wszystkim narzuciły one prasie ro­lę nośnika treści promocyjnych i marketingowych. Część redakcyjna przygotowana przez dziennikarzy ma zachęcać czytelników do naby­cia tytułu, aby do nich jako konsumentów docierały komunikaty rekla­mowe. Reklamy dostarczając dochodów wydawcom, równocześnie sprzyjały inwestycjom technologicznym (wprowadzanie kolorowych ilustracji, szybszych maszyn drukarskich, druku offsetowego, itd.). Reklamę znano już w starożytności. W Pompejach znaleziono ponad 1600 afiszy i szyldów. Była to reklama kramarska i targowa ograniczona do terenu jednej miejscowości. Nowoczesna rozwinęła się wtedy, gdy powstały ponadlokalny rynek oraz seryjna i masowa produkcja, a zwłaszcza gdy wprowadzono markę (nazwę firmową). Symboliczne znaczenie ma fakt, że pierwszym europejskim dzienni­kiem z lat 30. XIX wieku finansowanym w znacznej mierze przez ogłoszenia było francuskie pismo „Le Presse” – czyli właśnie „Prasa”! Informacyjno-reklamowy charakter miały pierwsze tanie i masowe dzienniki amerykańskie, w tym „The New York Sun” i późniejszy „The World” oraz „The New York Tribune” – wydawane przez Pulitzera i Hearsta. Czym jest reklama? Sam termin wywodzi się z łaciny, gdzie damo, clamare znaczy przywoływać, głośno krzyczeć. Ludzie nie mają trud­ności z jej rozpoznaniem, lecz kłopot w jej ścisłym nazwaniu. Podob­nie jest ze sztuką; wiemy, kiedy mamy z nią do czynienia, ale umyka próbom zdefiniowania.

Leave a Reply