PODSTAWOWE ZNACZENIE REKLAMY

Wprawdzie istnieją środki komunikowania organizacji społecznych o  niekomercyjnym charakterze (związków zawodowych, stowarzy­szeń katolickich, itp.), lecz nie odgrywają one większej roli w kon­frontacji z mediami masowymi.W myśl porzekadła „Ten, kto płaci, zamawia melodię”, reklama modeluje nie tylko materiał, który bezpośrednio opłaca, ale również jego otoczenie, tzn. materiał redakcyjny. Charakterystyczne, że w pi­smach nierzadko kolorowe są wyłącznie reklamy, natomiast reszta fotografii jest czarno-biała. Dzięki potężnym wpływom z reklam prasa osiągnęła wysoki poziom techniczny, jak również utrzymała relatywnie niską cenę. Prasa w krajach kapitalistycznych jest jedynym towarem sprzedawa­nym systematycznie poniżej swojej wartości, czytelnik bowiem bez­pośrednio pokrywa niespełna 30 procent kosztów jej redagowania, drukowania i rozprowadzania.Radio i telewizja komercyjna oferują swe programy za darmo. Pozornie za darmo. Reklama ma podstawowe znaczenie dla komercjalnego komuni­kowania masowego. Media na użytek ogłoszeniodawców tworzą nowy towar: publiczność, którą można sprzedać agencjom rekla­mowym. Przecież ogłoszeniodawcy nie kupują powierzchni w gaze­tach czy czasu w radiu lub telewizji za co – przynajmniej formalnie płacą. Kupują samych odbiorców, a właściwie ich uwagę oraz możliwości zwiększenia popytu na oferowane im towary i usługi. Zleceniodawcy preferują widzów młodych, więc płacą lepiej tym, którzy im takich odbiorców zapewnią. Otrzymują też od agencji re­klamowych lepszy produkt: porównajmy atrakcyjność i oryginal­ność reklam propagujących np. gumę do żucia i leków na bóle żo­łądka. Lepiej zarabiają też media docierające do masowego bądź „modelowego” odbiorcy.

Leave a Reply